Informace o zpracování osobních údajů

Velmi si vážíme Vaší důvěry, kterou jste nám projevili, když jste se rozhodli využít produktů a služeb ootoolno s.r.o.

Abychom Vám naše produkty a služby mohli poskytovat, popřípadě naši produktovou nabídku nadále vylepšovat a připravovat pro Vás produkty odpovídající Vašim potřebám a/nebo plnit legislativní požadavky, zpracováváme o Vás řadu osobních údajů. Je naší prioritou poskytovat Vám služby na špičkové úrovni a se stejným standardem přistupujeme i ke zpracování a ochraně Vašich osobních údajů.

Podrobnosti o osobních údajích, které o Vás shromažďujeme, jak s nimi nakládáme a jaká máte související práva, naleznete v tomto dokumentu. Věnujte mu proto, prosím, patřičnou pozornost.

Prosím, vezměte na vědomí, že tento dokument jsme oprávněni průběžně měnit. Aktuální verzi vždy najdete na našich webových stránkách.

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se zpracování Vašich osobních údajů jsme Vám samozřejmě k dispozici.

S úctou

Jiří Brada

Jednatel společnosti

 

Prohlášení o ochraně osobních a dalších zpracovávaných údajů

Na této stránce naleznete přehled hlavních principů ochrany osobních údajů a dalších zpracovávaných údajů. Naším cílem je zpracovávat osobní údaje v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů – General Data Protection Regulation neboli tzv.GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č.2016/679) a Zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

ootoolno s.r.o.

ootoolno s.r.o. je společnost s ručením omezením – (dále jen „Společnost“). IČ: 08482471, se sídlem Kaprova 42, 110 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 319624 a jako správce bude zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

 

Kontaktní osoba pro zpracování osobních údajů

V případě, že s námi budete chtít komunikovat ohledně zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás obrátit:

Jiří Brada 

 • písemně na adresu Kaprova 42/14, 110 00 Praha

 • email: ootoolno@gmail.com

 

Právní základy pro zpracování osobních údajů

Společnost může Vaše osobní údaje zpracovávat pouze pro účely, ke kterým má příslušný právní základ zpracování. Vzhledem k činnostem, které Společnost provozuje, a účelům, pro které v souvislosti s tím Vaše osobní údaje zpracovává, přichází jako právní základ v úvahu zpracování osobních údajů:

 • je-li to nezbytné pro splnění smlouvy uzavřené s Vámi či pro provedení opatření před uzavřením této smlouvy na Vaši žádost

 • je-li to nezbytné pro splnění naší právní povinnosti

 • pro ochranu našich práv a právem chráněných zájmů

 • na základě Vašeho souhlasu

Ke zpracování osobních údajů je tedy potřeba Váš souhlas pouze v případě, že Společnost nemá v rámci daného účelu zpracování jiný právní základ. Účely, pro které Společnost osobní údaje zpracovává, lze rozdělit do následujících hlavních okruhů: obsluha klienta, plnění smlouvy, řízení rizik a zajišťování bezpečnosti včetně plnění právních povinností Společnosti, marketing a vnitřní správa včetně rozvoje a zlepšování služeb. 

Poskytnutí osobních údajů je vždy dobrovolné. V případě, že nám ale Vaše osobní údaje odmítnete poskytnout pro účely zpracování, které mají jiný právní základ zpracování než Váš souhlas, nebude možné, abychom spolu smlouvu uzavřeli, protože poskytnutí Vašich osobních údajů pro tyto účely je předpokladem nezbytným pro uzavření smlouvy se Společností. 

V případě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely je poskytnutí osobních údajů pro tyto účely vždy zcela na Vaší úvaze. Pokud zvažujete udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely v souvislosti s uzavřením smlouvy, tak bychom Vás chtěli upozornit, že jeho udělení není předpokladem pro uzavření smlouvy. Váš souhlas můžete v každém případě kdykoli bezplatně odvolat. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním.

Společnost zpracovává osobní údaje, které:

 • jste Vy sám sdělil / Vy sama sdělila Společnosti;

 • vznikají tím, že využíváte naše služby;

 • získá od třetích osob oprávněných s těmito údaji nakládat a předat je Společnosti při splnění určitých podmínek 

 • jsou veřejně dostupné z různých rejstříků, evidencí a seznamů (katastr nemovitostí, obchodní rejstřík, insolvenční rejstřík apod.).

 

Osobní údaje, které zpracováváme

Vaše identifikační údaje, zejména Vaše jméno, příjmení, akademické tituly, datum narození, IČO, DIČ, adresu bydliště, adresu sídla (jste-li podnikající fyzickou osobou), pozici v rámci právnické osoby, kterou případně zastupujete; 

Vaše kontaktní údaje, zejména doručovací nebo jinou kontaktní adresu, kterou nám poskytnete, telefonní číslo (pevná linka, mobil), e-mailovou adresu;

Vaše platební údaje, zejména číslo bankovního účtu, číslo platební karty, variabilní symbol, případně i specifický symbol, poznámku odesílatele nebo příjemce, případně další údaje, které uvedete v platbě;

údaje o Vašich objednávkách, zejména o Vámi objednaném zboží nebo službách;

síťové údaje, které získáváme při Vašem přístupu na naše webové stránky a při jejich používání, zejména Vaši IP adresu, MAC adresu zařízení, prostřednictvím kterého užíváte stránky, údaje o Vašem přístupu na stránky, aktivitě na stránkách, délce Vaší návštěvy na stránkách, cookies, údaje o poloze zařízení, prostřednictvím kterého užíváte stránky. 

 

Cookies a jejich užití

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují úkony a nastavení jednotlivých uživatelů, které na nich provedli, takže se tyto údaje nemusí zadávat opakovaně. Soubory cookies se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí webového prohlížeče. Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí . Cookies nepoužíváme pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Soubory cookies nám např. umožňují uživatele rozpoznat jako stávajícího uživatele nebo přizpůsobit danou službu uživatelským preferencím. Soubory cookie také používáme k zobrazování tzv. behaviorálně cílené on-line inzerce na webových portálech Společnosti i mimo ně, jednodušeji řečeno k zobrazování pouze takové reklamy, která je relevantní pro daného konkrétního uživatele, aniž by ten byl obtěžován reklamou, která ho nezajímá.

Soubory cookie používáme i v případě, kdy uživatel využívá služby, které nabízíme svým partnerům, jako jsou reklamní služby nebo funkce služeb společnosti, které se mohou zobrazit na jiných webech.

Další skupinu představují cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti dané konkrétní webové stránky či určité služby či cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány).

Vy jako uživatelé máte možnost používání cookies odmítnout. Je však možné, že v některých případech nebude možné bez používání cookies zobrazit určitou naši službu či produkt.

Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich webů.

 

Způsob zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i automatizovaně v elektronických informačních systémech, a to v elektronické nebo listinné podobě, vždy při vysokém technickém, organizačním a personálním zabezpečení v souladu s legislativními požadavky.

V souladu s komplexní interní předpisovou základnou jsou osobní údaje pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou. Za účelem ochrany dat je jasně definován tzv. systém řízení informační bezpečnosti a související organizačně technické zabezpečení ochrany, vč. technických, organizačních a personálních opatření. Pro maximální bezpečnost jsou realizovány kontrolní, technické a bezpečnostní postupy definované zákonem i interními předpisy. Veškeré osoby, které přicházejí ze své pracovní pozice (nebo v rámci smluvně převzatých povinností) do kontaktu s osobními údaji, jsou proškolovány a vázány povinností mlčenlivosti.

 

Vaše práva týkající se zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Můžete nás požádat o informaci o zpracování svých osobních údajů, v jejímž rámci jsme povinni Vám bez zbytečného odkladu sdělit informace o:

 • účelu zpracování, 

 • zpracovávaných osobních údajích či jejich kategoriích, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, 

 • příjemci, případně kategoriích příjemců,

 • informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech subjektu údajů.

Za poskytnutí této informace jsme oprávněni požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Žádost o vysvětlení / odstranění protiprávního stavu

Pokud byste se domnívali či zjistili, že Vaše osobní údaje zpracováváme v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, máte právo nás požádat o vysvětlení a/nebo nás vyzvat k odstranění protiprávního stavu, tzn. k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. 

V případě porušení našich povinností můžete své podněty adresovat i Úřadu pro ochranu osobních údajů („ÚOOÚ“), který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111 (ústředna). ÚOOÚ provozuje internetové stránky: www.uoou.cz, na kterých najdete více informací o tom, s čím a jak Vám ÚOOÚ může pomoci.

Odvolání souhlasu

Na základě souhlasu Společnost Vaše osobní údaje zpracovává pouze pro marketingové účely. Váš souhlas s tímto zpracováním můžete kdykoli bezplatně odvolat. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá žádný vliv na náš smluvní vztah.

Uplatnění vašich práv

V případě, že chcete svá práva uplatnit, prosím obraťte se na nás prostřednictvím některého z výše uvedených kontaktů.

 

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje vztahující se k uzavření a plnění smlouvy a péči o klienta zpracováváme po dobu trvání smlouvy, a dále pak po dobu, po kterou jsme tyto údaje povinni uchovávat podle obecně závazných právních předpisů a dále je pak uchováváme po dobu nezbytně nutnou pro případ, že bychom museli předkládat důkazy v soudním nebo správním řízení, vždy však nejpozději do doby vypršení relevantních zákonem určených promlčecích lhůt.

Osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu pro marketingové účely, jsou zpracovávány po dobu, na kterou jste nám souhlas udělil/a, resp. do okamžiku než svůj souhlas odvoláte. 

V souladu se zásadou minimalizace dat zpracováváme vždy pouze ty osobní údaje, které nezbytně potřebujeme pro daný účel a uchováváme je po nezbytně nutnou dobu. Jakmile daná doba uplyne, jsou osobní údaje vymazány, resp. anonymizovány.

 

Další zpracovatele osobních údajů

Obecně řečeno je příjemcem osobních údajů každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny. Dle povahy situace tedy příjemcem osobních údajů může být buď jiný správce osobních údajů (sám určuje účely a prostředky zpracování těchto osobních údajů) nebo zpracovatel osobních údajů (zpracovává osobní údaje pro správce osobních údajů).

Společnost Vaše osobní údaje zásadně nesdílejí s jinými správci osobních údajů, ledaže by k takovému předání byly povinny či oprávněny na základě právního předpisu nebo byste nám k němu udělili souhlas. 

Pro sdílení osobních údajů se zpracovateli osobních údajů není Váš souhlas třeba. Subjekty, které se mají stát zpracovateli osobních údajů, které Společnost spravuje, vždy pečlivě prověřujeme a dbáme na to, aby dodržovaly odpovídající technická a organizační bezpečnostní opatření. S každým subjektem, který by se v rámci své činnosti pro nás mohl stát zpracovatelem osobních údajů, které spravujeme, je uzavřena písemná smlouva o zpracování osobních údajů a tento zpracovatel je s osobními údaji oprávněn nakládat pouze v rozsahu nezbytně nutném pro splnění jeho úkolu, pro účely splnění jeho úkolu a po sjednanou dobu.

Zpracovateli jsou zejména:

 • Marketingové agentury, externí call-centra, agentury průzkumu trhu

 • Poskytovatelé IT služeb

 • Advokátní kanceláře, účetní a daňoví poradci

 • Subjekty vymáhající pohledávky (včetně tzv. inkasních agentur)

 • Subjekty poskytující tiskové a poštovní služby

 • Subjekty poskytující poradenské služby 

 • poskytovatelé datových úložišt a cloudových služeb

 • Externí auditor

Na základě právních předpisů můžeme být za určitých předpokladů povinni Vaše osobní údaje sdílet bez Vašeho souhlasu se třetími osobami (např. exekutoři, orgány činné v trestním řízení, soudy a další) za účelem plnění jejich povinností a popřípadě výkonu rozhodnutí. Osobní údaje klientů mohou být zpřístupněny i sektorovým orgánům dohledu v rámci výkonu jejich činnosti (např. Úřad pro ochranu osobních údajů či Úřad pro ochranu hospodářské soutěže).

 

Přeshraniční zpracování osobních údajů

V rámci Evropského hospodářského prostoru („EHP“) platí režim volného pohybu osobních údajů a pro jejich zpracování se uplatní stejná pravidla jako v České republice.

V některých případech se může stát, že naši dodavatelé osobní údaje zpracovávají ve třetích zemích (tedy zemích mimo EHP), ovšem vždy při dodržení veškerých legislativních požadavků.