Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁJMU VĚCÍ

OOTOOLNO s.r.o.

IČ: 08482471

sídlo: Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1

(dále jen „Pronajímatel“)

 

I. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto Obchodní podmínky nájmu věcí (dále jen „Obchodní podmínky“) se vztahují na všechny smlouvy týkající se nájmu věcí uzavíraných mezi Pronajímatelem a fyzickými či právnickými osobami jako nájemci (dále jen „Nájemci“). 

1.2. Tyto Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Pronajímatele a Nájemce a jsou nedílnou součástí všech Smluv o nájmu věci a jejího příslušenství (dále jen „Smlouva“). Smlouva je uzavírána v souladu s ust. § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a účelem Smlouvy je umožnit Nájemci za úhradu krátkodobé nebo střednědobé užívání určité věci nebo souboru věcí (dále jen „Předmět nájmu“) ve vlastnictví Pronajímatele. 

1.3. Samotné znění Smlouvy se použije přednostně před zněním těchto Obchodních podmínek. Tyto Obchodní podmínky doplňují znění samotné Smlouvy a použijí se zejména v těch oblastech právního vztahu, kde Smlouva postrádá jejich samostatnou úpravu.

 

II. Postup při rezervaci a uzavření smlouvy o nájmu věci, platební podmínky

2.1. Pronajímatel nabízí nájem věci a další služby s tím související nájemcům prostřednictvím internetových stránek www.ootoolno.cz, prostřednictvím schválených zprostředkovatelů a pomocí reklamních materiálů pronajímatele (dále jen „nabídka“). Nabídka je platná po dobu a za podmínek v ní uvedených, přičemž pronajímatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit či upřesňovat konkrétní podmínky dané nabídky před uzavřením Smlouvy.

2.2. Nájemní smlouva se uzavírá prostřednictvím elektronického rezervačního formuláře umístěného na webových stránkách www.ootoolno.cz . Součástí rezervačního formuláře je platební brána, přes kterou nájemce uhradí celou cenu nájmu a případných služeb. Odesláním Objednávky pronajímateli nájemce potvrzuje, že se plně seznámil s těmito Obchodními podmínkami, přičemž s nimi souhlasí a uznává je jako podmínky a nedílnou součást smlouvy o nájmu. Nájemce je povinen vyplnit údaje v rezervačním formuláři úplně a pravdivě, přičemž další či jiné změny po jejím odeslání prostřednictvím rezervačního formuláře nejsou možné. Pronajímatel si vyhrazuje neomezené právo odmítnout Objednávku, a to i bez uvedení důvodu. 

2.3. Nájemce po zaslání nabídky a uhrazení celkové ceny nájmu a služeb obdrží potvrzující e-mail, ve kterém mj. bude popsán způsob předání předmětu nájmu nájemci tak odevzdání předmětu nájmu pronajímateli po skončení nájmu.

2.4. Vyskytnou-li se v Nabídce, Objednávce, Rezervaci a/nebo Potvrzení rezervace chyby v psaní či počtech (zejména zjevně nepřiměřená cena nájmu a/nebo služeb) nebo jiné chybné údaje či jiné nesrovnalosti, pronajímatel si vyhrazuje právo opravy těchto chyb nebo nápravu jiných nesrovnalostí, jenž provede sám nebo na základě písemného požadavku nájemce.

2.5. Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, náleží Pronajímateli nájemné za Předmět nájmu za každý byť jen započatý den trvání nájemního vztahu.

2.6. Klient má právo změnit termín nájmu na jiný za níže uvedených podmínek. Tato změna termínu ze strany klienta (dále jen storno) musí být provedena elektronickou formou na email rezervace@ootoolno.com. Storno podmínky změny v případě, že nejsou dohodnuty individuálně:

  • do 30 dní před příjezdem strženo 0 % z celkové částky původního termínů,

  • 29 – 14 dní před příjezdem strženo 50 % z celkové částky původního termínu,

  • 13 – 7 dní před příjezdem strženo 75 % z celkové částky původního termínu,

  • méně jak 7 dnů před příjezdem strženo 100 % z celkové částky původního termínu.

 

III. Vlastnictví a užívání předmětu nájmu

3.1. Pronajímatel zůstává po celou dobu trvání nájmu vlastníkem Předmětu nájmu a Nájemce není oprávněn po skončení Smlouvy požadovat vydání či odprodej Předmětu nájmu. 

3.2. Nájemce je povinen uhradit veškeré náklady spojené s likvidací škody, která vznikla na předmětu nájmu nebo v souvislosti s jeho provozem v období pronájmu, pokud nedodrží sjednané Všeobecné podmínky, Návod k použití a nedodrží obecnou prevenční povinnost předcházet škodě.

3.3. Škodu vzniklou na Předmětu nájmu během doby trvání smluvního vztahu je Nájemce povinen uhradit Pronajímateli v plné výši. 

3.4. Pronajímatel je povinen udržovat Předmět nájmu po celou dobu trvání smluvní vztahu ve stavu způsobilém k řádnému užívání. Nájemce je povinen bezodkladně informovat pronajímatele o vzniklých závadách a škodách na Předmětu nájmu a strpět omezení užívání v rozsahu nutném pro provedení oprav Předmětu nájmu. Poruší-li Nájemce tuto povinnost, odpovídá Pronajímateli za škody vzniklé pozdním oznámením závady.

3.5. Pronajímatel je oprávněn požadovat, aby na Předmětu nájmu bylo umístěno po celou dobu trvání nájmu označení o jeho vlastnickém právu a určit způsob tohoto označení.

 3.6. Nájemce není oprávněn bez písemného souhlasu Pronajímatele Předmět nájmu dále pronajímat či jiným způsobem umožnit užívání třetí osobě, dále nesmí Předmět nájmu dát do zástavy jinému a disponovat s Předmětem nájmu způsobem, který by vedl k vyloučení či omezení výlučného vlastnického práva Pronajímatele.

3.7. Nájemce je povinen užívat Předmět nájmu způsobem a v rozsahu daném charakterem zařízení, technickými podmínkami, návody k obsluze a příslušnými normami a předpisy platnými pro provoz Předmětu nájmu. Nájemce neodpovídá za obvyklé opotřebení způsobené řádným užíváním Předmětu nájmu. Pronajímatel je povinen na žádost Nájemce vysvětlit způsob obsluhy a údržby Předmětu nájmu. V případě, že Nájemce toto vysvětlení po Pronajímateli nepožaduje, má se zato, že Nájemce je s těmito postupy řádně srozuměn. 

3.8. Nájemce nesmí bez předchozího souhlasu Pronajímatele na Předmětu nájmu provádět žádné úpravy. Není rovněž oprávněn požadovat po Pronajímateli náhradu nákladů vynaložených na úpravy Předmětu nájmu provedených bez souhlasu Pronajímatele. Pronajímatel je rovněž oprávněn požadovat po Nájemci odstranění úprav, ke kterým nedal souhlas a uvedení Předmětu nájmu do původního stavu, a to na náklady Nájemce. 

3.9. Pronajímatel má právo kdykoliv po předchozím oznámení Nájemci zkontrolovat stav a umístění Předmětu nájmu. Nájemce se zavazuje, že zástupci Pronajímatele umožní přístup k Předmětu nájmu a jeho inspekci. 

3.10. Pronajímatel je oprávněn požadovat po Nájemci zaplacení jistoty (kauce) na nájemné a případné škody způsobené Nájemcem během užívání Předmětu nájmu. Výše dohodnuté kauce bude zaznamenána ve smlouvě nebo rezervaci. Není – li dohodnuto jinak, je kauce splatná při uzavření Smlouvy. Kauce bude vrácena nájemci do tří dnu od předání předmětu nájmu pronajímateli a vyrovnání všech závazků.

3.11. Nájemce není oprávněn předmět nájmu přesouvat či měnit jeho polohu. 

 

IV. Závěrečná ustanovení

4.1. Smlouva se stává potvrzenou a uzavřenou okamžikem, kdy pronajímatel potvrdí rezervaci a kdy nájemce uhradí celkovou cenu za nájem.

4.2. Smlouva zaniká z následujících důvodů:

a) uplynutím sjednané doby nájmu a vrácením Předmětu nájmu,

b) porušením Nájemní smlouvy, těchto obchodních podmínek ze strany nájemce 

c) ze zákonem uvedených důvodů

4.3. Pronajímatel má právo okamžitě vypovědět Nájemní smlouvu bez výpovědní lhůty, pokud nájemce poškodí předmět nájmu nebo ho užívá v rozporu s ust. 3.7..

4.4. Tyto Obchodní podmínky ve smyslu § 1751 a násl. občanského zákoníku upravují postup při uzavírání smlouvy, tvoří obsah smlouvy a jsou nedílnou součástí smlouvy o nájmu, uzavřené mezi nájemcem a pronajímatelem.

4.5. Tyto Obchodní podmínky může v plném a neomezeném rozsahu pronajímatel doplňovat a měnit elektronickou formou. V případě, že k takovéto změně dojde, bude nová verze Obchodních podmínek umístěna na internetových stránkách ubytovatele www.ootoolno.cz a zaslána nájemci, se kterým probíhá proces Rezervace. Změna těchto Obchodní podmínek nabývá na účinnosti okamžikem zveřejnění nebo doručením jejího znění nájemci. V případě nesouhlasu nájemce se zveřejněnou změnou Obchodní podmínek, je nájemce povinen tento nesouhlas pronajímateli písemně sdělit nejpozději do dvou dnů od doručení změny Obchodní podmínek. Vztah nájemce a pronajímatele a z toho vyplývajících vzájemných práv, povinností a podmínek se řídí těmi Obchodními podmínkami, které mu byly zaslány spolu s Rezervací.

4.6. Pokud jakékoli jednotlivé ustanovení těchto Obchodních podmínek bude shledáno jako neplatné, je plně oddělitelné od ostatních ustanovení těchto Obchodních podmínek a taková neplatnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení těchto Obchodních podmínek.

4.7. V ostatních otázkách neupravených těmito Obchodními podmínkami se Nájemce a Pronajímatel zavazují řídit právními předpisy České republiky.

 

Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 6. 2021.